Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy

 1. potrafi żyć w społeczeństwie
 • szanuje normy moralne...

Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy

 

 1. potrafi żyć w społeczeństwie
  • szanuje normy moralne
  • zachowuje się kulturalnie
  • dba o higienę, swój wygląd i otoczenie
  • szanuje wspólne dobro
  • szanuje innych uczniów i dorosłych
  • używa zwrotów grzecznościowych
  • dba o piękno języka polskiego
  • umie współpracować w grupie
  • docenia wagę więzi międzyludzkich
  • jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych
  • akceptuje odrębność, różnorodność i indywidualność
  • ma świadomość swojego miejsca w rodzinie
  • pielęgnuje tradycję i szanuje symbole narodowe
  • bierze udział w inicjatywach społecznych
  • zna swoje prawa i obowiązki

 2. radzi sobie z trudnościami
  • jest świadomy zagrożeń współczesnego świata
  • dba o własne zdrowie, umie aktywnie wypoczywać
  • zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować
  • jest pozytywnie nastawiony do siebie i świata
  • jest wytrwały i konsekwentny w dążeniu do celu
  • jest samodzielny i zaradny, wierzy we własne siły

 3. jest otwarty na wiedzę
  • potrafi się uczyć
  • jest solidnie przygotowany do dalszej nauki i życia
  • potrafi zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę
  • umie twórczo i krytycznie myśleć
  • rozwija swoje pasje, talenty i zainteresowania
  • uczy się języków obcych
  • wie, jak wykorzystać nowoczesne środki komunikacji