Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy .

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Grafika nie ma opisów tekstowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( - raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Andrzej Słoń
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: +48227542872

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy
 • Adres: Opacz 9, 05-520 Konstancin - Jeziorna
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48509789305

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja, Opacz 9, 05-520 Konstancin - Jeziorna Wstęp na teren Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy możliwy jest przez dwa punkty (brama wjazdowa i furtka). Oba punkty umożliwiają wjazd na teren szkoły na wózkach inwalidzkich. Na terenie szkoły znajduje się jedno wydzielone miejsce parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18a+T29. Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 - zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń – komunikacja pionowa windą dostępną z poziomu wejścia do budynku. Budynek wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Informujemy, że na teren szkoły można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:
 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji:
 • Nazwa aplikacji: ; adres URL do pobrania aplikacji: