Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy

Funkcje i zadania placówki

  • Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
  • Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.
  • Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, zainteresowania i potrzeby.
  • Cele i zadania szkoły wynikają z Programu wychowawczo-profilaktycznego opracowywanego w każdym roku szkolnym